Handels- og leveringbetingelser

 1. Disse Handelsbetingelser finder anvendelse for alle ydelser leveret af Runa Reher Consulting til Kunden, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.
 2. Hvis der fremadrettet er aftalt et arbejdsforløb, hvor der er specificeret et antal timer eller arbejdsdage, og aftalen af Kunden opsiges/annulleres med kort varsel (under 1. uge), har Runa Reher Consulting ret til at opkræve 50% af de aftalte timer, som kompensation.
  (I ganske få tilfælde kan der aftales en annullering af en allerede indgået aftale, hvis det forretningsmæssigt er hensigtsmæssigt for begge parter).
 3. Kunden skal opfylde sine forpligtelser som aftalt i Rammeaftalen, samt bidrage og deltage i det omfang det med rimelighed kan forventes, eller som Leverandøren til enhver tid anmoder om, herunder i relation til ressourcer og i forbindelse med implementering og tilretning af systemet.
 4. Runa Reher Consulting er alene ansvarlig for egne ydelser og dermed ikke for andre ydelser herunder opgaver eller forpligtelser, som Leverandøren ikke udtrykkeligt og skriftligt har påtaget sig i aftalen mellem Leverandøren og Kunden.
  Leverandøren hæfter dog for egne underleverandører i samme omfang som for egne forhold i overensstemmelse med disse.
 5. Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde Kundens behov, krav og forventninger.
 6. Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er ekskl. moms, offentlige afgifter og kørsel.
  Der vil forekomme tillæg ved aftalt arbejde udenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som mandag-torsdag kl. 08:00-16:00 og fredag kl. 08:00-14:30 bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, mellem jul og nytår og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.En arbejdsdag er svarende til 7,5 timer. Taksten udenfor almindelig arbejdstid vil være gældende timepris ekskl. moms + 50%.
 7. Samtlige priser og beløb størrelser angivet af Leverandøren er udelukkende estimater og anses ikke for bindende for Leverandøren.
 8. Medmindre andet er aftalt, sker fakturering efter medgået tid og opgøres ved hver måneds afslutning. Betaling forfalder netto 7 kalenderdage efter fakturerings dato. Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal skriftligt meddeles Leverandøren inden 5 kalenderdage efter fakturadato. I modsat fald anses fakturaen for godkendt af Kunden.
 9. Er der aftalt en betalingsplan forfalder beløbene til betaling i henhold til denne.
 10. Fra forfaldsdagen debiteres morarente på den højest tilladte rente under gældende lov.
 11. Leverandørens priser prisreguleres hvert år den 1. januar i henhold til nettoprisindekset 1. november foregående år. Dette omfatter timepriser, serviceaftaler og arbejdsdage.
 12.  Leverandøren skal udføre konsulentydelserne i henhold til denne Aftale med tilhørende bilag på den aftalte tid, på en fagmæssigt korrekt måde og med den kvalitet, som kan forventes af en leverandør med den baggrund og erfaring som leverandørenden har tilkendegivet at besidde.
 13. Konsulentydelserne skal planlægges og tilrettelægges af Leverandøren inden for nærværende rammeaftale/projektaftale. Konsulenten fastlægger således arbejdstiden (og stedet for udførelsen af arbejdet) under hensyntagen til konsulentydelsernes art og omfang samt Virksomhedens behov.
 14. Leverandøren skal i videst muligt omfang tilrettelægge udførelsen af konsulentydelserne således, at ferie og andet fravær hos Leverandøren ikke forhindrer opfyldelsen af den indgående aftale. Leverandøren er således forpligtet til så tidligt som muligt at oplyse om de perioder, hvor udførelsen af konsulentydelserne ikke er mulig, grundet ferie eller andet fravær.